پرداخت صورتحساب

پرداخت الکترونیک

نام و نام خانوادگی:

اطلاعات حساب

  • بانک پاسارگاد :
  • شماره کارت 5022291026416154

  • بانک اقتصاد نوین :
  • شماره کارت 6274121152874244

  • بانک تجارت :
  • شماره کارت 6273531999174411

  • بانک صادرات :
  • شماره کارت 6037691742210644